Richtlijnen voor groepen. 1. Het Nacworld reglement en de Nacworld gedragscode zijn door alle Nacworld leden bij hun registratie geaccepteerd. Het reglement en de gedragscode staan boven afspraken binnen groepen. De richtlijnen voor groepen gelden voor alle groepsleden en de groepsleider en de door hem / haar aangewezen vervanger(s). 2. De volgende richtlijnen voor groepen gaat specifiek over de rechten en plichten van de groepsleider bij het (be)sturen van zijn groep 3. De groepsleider heeft binnen zijn groep bijzondere rechten. Hij neemt beslissingen binnen zijn verantwoording en onder in acht nemen van de in het reglement en de gedragscode gedefinieerde handelwijze: wie lid kan worden van de groep, wie als lid wordt buitengesloten van de groep en welke technische elementen binnen de groep worden geactiveerd. 4. De groepsleider heeft binnen zijn groep bijzondere plichten. Hij is er mede verantwoordelijk voor, dat het reglement en de gedragscode door elk groepslid en bij gezamenlijke groepsactiviteiten gevolgd worden. Nacworld ondersteunt de groepsleider met systeemberichten en met alle nieuwe en veranderde bijdragen binnen zijn groep. 5. Wordt door een groepsactiviteit of een groepslid gehandeld tegen het reglement en / of de gedragscode, is de groepsleider voor actief handelen binnen zijn groep en een directe mededeling aan Nacworld verantwoordelijk. De groepsleider is in het bijzonder verplicht: de groep actief te (be)sturen, inhoud en activiteiten te controleren, misbruik tegen het reglement en gedragscode en uitsluiting van groepsleden onmiddellijk aan Nacworld te melden 6. Ter ondersteuning bij de uitoefening van zijn rechten en plichten kan de groepsleider andere groepsleden als groepsbestuurders benoemen. De groepsleider heeft de plicht toezicht te houden op de door hem benoemde groepsbestuurders en hun activiteiten. Komt de groepsleider deze verplichting niet na, kan Nacworld hem verplichten, de nalatige groepsbestuurder door een ander groepslid te vervangen. 7. Kan een groepsleider zijn rechten en plichten niet waarnemen, kan hij de functie "groepsleider" (ook tijdelijk) overdragen aan een ander Nacworld lid, of een voorstel van de groepsleden vragen. De groepsleider kan, wanneer hij voor de overname van de taken als groepleider geen vertegenwoordiger kan benoemen, bij Nacworld de tijdelijke inactivering van de groep aanvragen. Wil of kan de groepsleider zijn taken langdurig niet meer waarnemen, kan hij bij de groepsleden een voorstel vragen. In beide gevallen is een mededeling van opvolging aan Nacworld nodig. Leden, die al eens tijdelijk uitgesloten waren, kunnen de functie van groepsleider niet op zich nemen. 8. Is een groepsleider nalatig in zijn rechten en plichten of handelt hij zelf tegen het reglement , de gedragscode of de groepsregels, kan de groepsleider gewaarschuwd worden, van zijn functie worden ontheven of wordt zijn Nacworld profiel tijdelijk of definitief door Nacworld afgesloten. Voordat een van de voornoemde maatregelen genomen wordt, moet de betrokken groepsleider de mogelijkheid krijgen, zich binnen 3 kalenderdagen over het gebeuren te verdedigen. Blijft een verklaring achterwege, neemt Nacworld een beslissing, met in acht nemen van de objectieve feiten. Moet Nacworld een groepsleider vervangen, worden de groepsleden door Nacworld over de genomen maatregelen geinformeerd. De groepsleden hebben de mogelijkheid binnen 7 dagen een nieuwe groepsleider te kiezen. Tijdens deze 7 dagen neemt Nacworld de functie van groepsleider waar. De nieuwe groepsleider kan zijn werkzaamheid alleen op zich nemen met toestemming van Nacworld.