Gebruikersovereenkomst marktplaats. 1. Geldigheidsbereik van de gebruikersovereenkomst van marktplaats. Deze "gebruikersovereenkomst marktplaats" is geldig voor het inschakelen, oproepen en gebruik van advertenties op de marktplaats van nacworld, naast de gebruikersovereenkomst, de gedragscode, de groepsrichtlijnen en de gegevensbescherming van nacworld, die op de website van nacworld beschreven zijn. nacworld heeft het recht ten allen tijde deze "gebruikersovereenkomst marktplaats" met een werking richting de toekomst te veranderen en een gewijzigde uitgave op het internetplatform op deze plek te publiceren. Veranderingen in de voorwaarden moeten zo bekend gemaakt worden, dat een in doorsnee redelijke gebruiker ze zonder moeite kan opvolgen. 2. Onderwerp van de gebruikersovereenkomst marktplaats / tegenprestaties Onderwerp van de "gebruikersovereenkomst marktplaats" is het opnemen en het beschikbaar stellen van eigen kleine advertenties binnen de marktplaats op de internetsite van nacworld. Deze kleine advertenties kunnen volgens de regels van deze voorwaarden ontworpen worden. De publicatie van zakelijke advertenties is uitgesloten. Het gebruik van de marktplaats is voor privé kleine advertenties gratis. De gebruiker geeft aan met de noodzakelijke bevestiging van kennis van de gebruikersovereenkomst van de marktplaats, met zijn advertentie niet zakelijk op te treden. Bij een eerste overtreding zal nacworld de advertentie per omgaande wissen en een melding geven, bij een volgend vergrijp zal een uitsluiting van de gebruiker voor de marktplaats plaatsvinden. Het staat de gebruiker vrij, hoe veel advertenties hij op de marktplaats wil publiceren. Hij verplicht zich echter, artikelen alleen in geringe aantallen (voor een huishouden) aan te bieden en deze artikelen en hun toestand naar waarheid in de advertentie te beschrijven of door een foto te laten zien. Uit de titel van de advertentie moet het aanbod of de zoekactie duidelijk blijken. Bij grotere aantallen of buitengewoon veel advertenties moet nacworld uitgaan van een zakelijke activiteit en de daaruit volgende gevolgtrekkingen maken. Een enkele advertentie mag slechts een maal gepubliceerd worden. Het staat nacworld vrij, meerdere advertentierubrieken aan te bieden of bestaande rubrieken te sluiten. nacworld heeft het recht, na een snelle proef te beslissen, of een volgens uiterlijke aanblik zakelijke advertentie voor de gratis marktplaats geweigerd wordt. De snelle proef wordt in deze zin gedaan met gebruikmaking van §315 BGB, wanneer de in het concrete geval relevantie gezichtspunten redelijk en controleerbaar afgewogen worden. Daarbij is er niet een enkele beslissing, veelmeer heeft nacworld een speelruimte, waarbinnen meerdere beslissingsmogelijkheden ter beschikking staan. Een verplichting voor nacworld om elke advertentie te onderzoeken, bestaat niet. 3. Gebruikersconto's en registratie. Het gebruik van de marktplaats is uitsluitend voorbehouden aan de reeds bij nacworld geregistreerde gebruikers. Voor het gebruik van en het inzicht in marktplaats is een bevestiging van de gebruikersovereenkomst noodzakelijk. Door de bevestiging komt een verdrag tot stand tussen nacworld en de gebruiker op basis van deze gebruikersovereenkomst, die rechtsgeldig is. 4. Het opstellen van kleine advertenties Het opstellen van kleine advertenties loopt uitsluitend via invullen van het formulier binnen marktplaats. Verder staat het de gebruiker vrij, beeldmateriaal door uploaden bij te voegen. Dit gebeurt eveneens via een veld binnen het formulier. Bij technische problemen kan contact opgenomen worden met het nacworld- team. De opdrachtgever van een kleine advertentie (de gebruiker) is voor de inhoud, mogelijke commentaren, links op zijn site en sites van derden en ook van andere bijdragen zelf verantwoordelijk. 5. Looptijd en opslaan van advertenties. nacworld is niet verplicht, een gepubliceerde advertentie of de inhoud daarvan, na afloop van de advertentielooptijd op te slaan of op een andere manier te verzamelen. Een advertentie is als norm onbeperkt in het systeem zichtbaar en wordt pas dan gewist, wanneer het nacworld-team meegedeeld wordt dat het doel ervan bereikt is. De gebruiker heeft bovendien de mogelijkheid het aanbod ten allen tijde zelf uit het systeem te verwijderen. 6. Rechten van derden en publicatie De gebruiker is ervan verzekerd, dat alle door hem gepubliceerde inhoud vrij is van rechten van derden en geeft nacworld het gebruiksrecht, om de inhoud en de prestatie op gepaste wijze te onderzoeken. Voor de in marktplaats opgestelde inhoud van de opdrachtgever neemt nacworld geen enkele verantwoording. 7. Bewerking, nieuwe plaatsing, verwijderen van inhoud. nacworld is rechtens er niet toe verplicht, de inhoud van gepubliceerde advertenties van de opdrachtgever te toetsen, nacworld behoudt zich echter het recht voor kleine advertenties af te wijzen, te verwijderen, opnieuw te plaatsen of in z'n totaal of deels te bewerken, waarvan de inhoud tegen de voorgestelde gebruikersovereenkomst ingaan op een zakelijke achtergrond duiden de belangen van nacworld schaden kwetsend zijn tegen geldende rechten (in het bijzonder auteursrechten, licenties en gebruiksrechten) ingaan of tegen geldende normen ingaan. Verboden is in het bijzonder de handel met, het bemiddelen in of het reclame maken voor de volgende artikelen en aanbiedingen gestolen artikelen en inbrekerswerktuigen artikelen op veiligheidsterrein namaak en vervalsingen (geld, postzegels, producten, enz.) schuldbekentenissen en gerechtelijke titels en ook andere eisen voor rechtszaken artikelen die in §§ 4, 10 en 11 van de gedragscode zijn genoemd (loterijen, kansspelen, racistisch, seksistisch, aanstootgevend en pornografisch / gewelddadig) prostitutie en seksuele hulpmiddelen artikelen ,met het kenmerk "niet voor jeugdigen" of "geschikt vanaf 18 jaar" wapens in zin van de wapenwet paintball inclusief uitrusting alle soorten tabakswaren alcoholische drank archeologische vondsten gevaarlijke of beperkt handelbare voorwerpen gedragen onderkleding, inclusief ondergoed van kinderen behalve baby-rompertjes medicinale instrumenten medicijnen, geneesmiddelen en dieetapparaten alle soorten parfums en cosmetische artikelen radioactieve stoffen, giftige- en explosieve stoffen (vuurwerk, pyrotechnische voorwerpen) en overige chemicaliën die de gezondheid schaden. pesticiden dieren, die zich in het buitenland bevinden levende dieren van streng beschermde soort, producten en preparaten van beschermde diersoorten en beschermde planten en hun preparaten ( zie ook www.wisia.de) giftige, agressieve en moeilijk te houden dieren menselijke organen, bloed en andere lichaamsvloeistoffen artikelen, waarvan het bezit weliswaar is toegestaan, maar het gebruik ervan is verboden (bijv. radarwaarschuwing, elektronische parkeerhorloges) drugs in de zin van de Opiumwet en overige bewustzijns veranderende middelen en het daarbij horende materiaal lijsten, aanwijzingen die o.a. makers - handelaren - en leveranciersadressen bevatten gevaarlijke activiteiten personeelsadvertenties voor onder 14 jaar telefoondiensten met abonnement ( sms-diensten, 0900-nummers, faxberichten, enz.) bootleg-opnames (clandestiene opnames) aanbiedingen voor het downloaden van media nagemaakte of vervalste merkproducten hard - en software voor het decoderen van betaal tv of voor het aanpassen van spelconsoles of mobieltjes. illegale kopieën van beschermde werken of voorwerpen, in het bijzonder kopieën van bioscoopfilms of muziek Het bewerken, verwijderen of opnieuw plaatsen van inhoud hoeft door nacworld niet vooraf aangekondigd te worden. nacworld wordt door de gebruiker gevrijwaard van alle aanspraken door derden. De vrijwaring geldt ook voor kosten, die voortkomen uit een rechtsgang van de gebruiker en ook met betrekking op in gebreke blijven. Het opgeven van service-telefoonnummers, waarvan het bellen direct of indirect met speciale tarieven voor de opbeller verbonden is, wordt niet toegestaan. Dergelijke opgaven kunnen door nacworld verwijderd worden en leiden tot een permanente uitsluiting van de gebruiker van toegang tot het aanbod van nacworld. 8. Vergrijp tegen de AGB en de gebruikersovereenkomst. Wanneer een vergrijp tegen de gebruikersovereenkomst van nacworld en de "gebruikersovereenkomst van marktplaats" vastgesteld wordt, behoudt nacworld het recht, na voldoende onderzoek het betreffende gebruikersconto van marktplaats tijdelijk te beperken of helemaal uit te sluiten of een overeenkomstige maatregel in de zin van paragraaf 6 van de gebruikersovereenkomst van nacworld toe te passen. Deze maatregel hoeft niet van tevoren aangekondigd te worden. 9. Uitlichten en gebruik van persoonsgebonden gegevens nacworld heeft het recht tot uitlichten, bewerken en gebruik van persoonlijke gegevens naar de maat van wettelijke voorschriften. Meer daarover is te vinden bij de bescherming persoonsgegevens. nacworld zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Doorgeven op commerciële basis aan derden vindt niet plaats. Doorgeven gebeurt alleen in hert geval van een gerechtelijke verplichting of voor de bescherming van de rechten van nacworld in het geval van de gevolgen van een vergrijp tegen de `Gebruikersovereenkomst marktplaats` of de gebruikersovereenkomst van nacworld. Het is gebruikers van marktplaats verboden persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen en aan derden door te geven. Hetzelfde geldt voor het openbaar maken van persoonsgebonden gegevens of gegevens van contacten van derden op de marktplaats. 10. Verantwoordelijkheid. nacworld is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid, afmetingen of kwaliteit van de gepubliceerde inhoud van de gebruiker. nacworld neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid. nacworld is noch partij noch vertegenwoordiger van een partij of bemiddelaar van de tussen de gebruikers gegeven afgesloten zaken of persoonlijke opgaven binnen de partnerbeurs. nacworld neemt geen verantwoording voor de verdragsopzet, het sluiten van het verdrag en het voldoen aan het verdrag. Uitsluitend de gebruiker van een aanbod en niet nacworld, is verplicht de ernst van een aanbod te beproeven. Dat geldt in het bijzonder voor de banenbeurs en de partnerbeurs. nacworld geeft geen waarborgen voor de juistheid en volledigheid van gedane opgaven en afgegeven verklaringen en ook niet over de identiteit en integriteit van de gebruiker. Het is volgens de huidige stand van de techniek niet mogelijk, alle onderbrekingen in samenhang met het medium internet uit te sluiten. Daarom geeft nacworld geen waarborg voor technisch falen, in het bijzonder voor de voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid van de databank en haar inhoud of voor de volledigheid en foutenvrije weergave van de door de gebruiker in online rubrieken opgegeven inhoud. nacworld neemt ook geen verantwoording wanneer marktplaats - om welke reden dan ook- niet ononderbroken ter beschikking staat. Schadeclaims op basis van hiervoor genoemde punten moeten aan de gebruiker gericht worden. nacworld is niet verantwoordelijk voor vergrijpen tegen de wet door de inhoud of in samenhang met het voorwerp van een advertentie. Ook uitgesloten is verantwoordelijkheid van nacworld voor of door gebreken van aangeboden waren of prestaties. Schadeclaims op basis van boven genoemde punten zijn te verhalen op de opdrachtgever ( dus de gebruiker) . De gebruiker is verplicht, in zo'n geval nacworld te vrijwaren van alle aanspraken van derden. De vrijwaring geldt eveneens voor kosten, die voor nacworld ontstaan uit een vergrijp tegen de wet door de gebruiker. Tegen nacworld gerichte schadeclaims zijn, ongeacht de aard van plichtsverzaking, inclusief ongeoorloofd handelen, uitgesloten, voor zover hier sprake is van opzettelijk of grof nalatig handelen. Bij beschadiging van wezenlijke verdragsverplichtingen is nacworld verantwoordelijk voor elke nalatigheid, echter slechts tot de hoogte van de schade die vooruit te zien was. De voornoemde verantwoordelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen gelden niet voor schade aan het leven, het lijf of de gezondheid. Voor zover de verantwoordelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de werknemers, vertegenwoordigers en hulpen van nacworld. Er wordt op gewezen dat nacworld geen invloed heeft op de vormgeving en de inhoud van gelinkte websites. Daarom distantieert nacworld zich nadrukkelijk van dergelijke inhoud van alle internetsites, die door gebruikers binnen het aanbod van nacworld gelinkt zijn. nacworld behoudt het recht links die tegen deze "gebruikersovereenkomst marktplaats" ingaan, of tegen elk geldend recht, zonder vooraankondiging te verwijderen. 11. Opzeggen van het gebruikersverdrag en verwijderen van de gebruikersconto. Het opzeggen van het gebruikersverdrag door de gebruiker is altijd mogelijk. Het opzeggen moet schriftelijk dan wel per post aan het adres van nacworld zoals vermeld in het Impressum (uitgever) gedaan worden dan wel per e-mail aan info@nacworld.net. De gebruiker moet in de opzegging aangeven, of het opzeggen alleen marktplaats betreft of de totale deelname aan nacworld. Het overeenkomstige gebruikersconto wordt na ontvangst van de opzegging verwijderd. nacworld behoudt het recht, niet volledig aangemelde gebruikersconto's en gebruikersconto's, die over een periode van meer dan 24 maanden inactief waren, te verwijderen. 12. Auteursrecht en octrooien nacworld beschikt over de uitsluitende auteursrechtelijke en gebruiksrechten van allen, die website bepalende auteursrechtelijke werken zoals, grafieken, style-sheets, lay-out, kleurstelling, samenvoeging van grafieken in de totale lay-out, computerafbeeldingen, logo's, webdesign of overige vormgevende elementen, en ook van de website als databank volgens § 4 Abs. 2UrhG en als databank volgens § 87a UrhG. We wijzen er nadrukkelijk op, dat de4 foto's op de websites onderhevig kunnen zijn aan auteursrechten van derden. De elementen van webgebruik van nacworld zijn ten gunste van nacworld onder octrooi beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor logo's en emblemen. nacworld zal consequent ingaan tegen elke persoon, die lay-out, foto's, logo's, teksten, gegevens, grafieken of dergelijk materiaal of vormgevende elementen van de website onbevoegd kopieert of vermenigvuldigd, verspreid, publiekelijk toegankelijk maakt of anders gebruik maakt van auteursrecht of octrooi. 13. Salvatorische clausule Bij het niet werkzaam zijn van afzonderlijke bepalingen van deze gebruikersovereenkomst blijft de werkzaamheid van alle andere bepalingen onaangetast. Stand: 12 november 2013